REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DERMEDICAL – Dr n. med. Zbigniew Gruszka, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Niniejszy regulamin określa:

 

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 

 1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

 

 1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 

 1. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

 

adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 

osoby trzecie - osoby inne niż usługodawca i usługobiorca;

 

serwis - system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.dermedical.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

 

strony - usługodawca i usługobiorca;

 

system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - prawo telekomunikacyjne;

 

środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;

 

świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

 

usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną; usługodawca NZOZ Dermedical – Dr n. me.d Zbigniew Gruszka, z siedzibą w Katowicach, adres : ul. Jankego 145 (kod pocztowy : 40-617)

 

 

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:

 

 1. usługi informacyjne;

 

 1. usługi komunikacyjne;

 

 1. usługi konsultacji i porady.

 

 1. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.

 

 

 1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.

 

 1. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

 

 

 1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem usługodawcy.

 

 1. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:

 

 1. usługi, w ramach których usługobiorca przekazuje usługodawcy informacje związane ze zgłoszeniem przez usługobiorcę chęci współpracy z usługodawcą w zakresie prowadzonej przez usługodawcę działalności gospodarczej; możliwość korzystania z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewnia zakładka „Kontakt”.

 

 

 1. Usługi w zakresie konsultacji polegają na umożliwieniu usługobiorcy zapłaty za konsultację specjalistyczną, która odbywa się w zaplanowanym wcześniej terminie w NZOZ DERMEDICAL.

 

 1. Usługi w zakresie tele-konsultacji polegają na umożliwieniu usługobiorcy zapłaty za konsultację specjalistyczną, która odbywa się w zaplanowanym wcześniej terminie i ma formę rozmowy telefonicznej, bądź videokonferencji. NZOZ DERMEDICAL nie zapewnia sprzętu, połączenia internetowego, łącza telefonicznego, ani oprogramowania koniecznego do wykonania tele-konferencji.

 

 1. Usługi w zakresie konsultacji i przesłania zwolnienia lekarskiego polegają na umożliwieniu usługobiorcy zapłaty za konsultację specjalistyczną, która odbywa się w zaplanowanym wcześniej terminie w NZOZ DERMEDICAL bądź w formie tele-konsultacja, a skutkuje wystawieniem zwolnienia lekarskiego w systemie ZUS ZLA w formie elektronicznej.

 

 1. Usługi w zakresie konsultacji i wystawienia e-recepty polegają na umożliwieniu usługobiorcy zapłaty za konsultację specjalistyczną, która odbywa się w zaplanowanym wcześniej terminie w NZOZ DERMEDICAL bądź w formie tele-konsultacja, a skutkuje wystawieniem e-recepty. Numer e-recepty zostaje dostarczony Usługobiorcy w ustalony podczas konsultacji sposób.

 

 1. Usługi, o których mowa w ust. 1 - 5 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności odpowiedniego linku przekierowującego usługobiorcę do formularza płatności internetowych. Płatność odbywa się poprzez zewnętrznego dostawcę usługi, którym są „Przelewy24.pl”.

 

 1. Szczegółowe zasady płatności przy wykorzystaniu serwisu „Przelewy24.pl” określa regulamin serwisu „Przelewy24.pl”.

 

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 

 

 

 1. c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

 

 1. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez usługobiorcę ostatniej czynności.

 

 1. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu

 

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.

 

 1. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.dermedical.pl w formie umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

 

 1. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu www.dermedical.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.dermedical.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 

 

 1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie usługobiorcy przez system usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

 

 1. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

 

 

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

 

 1. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: NZOZ DERMEDICAL, ul. JANKEGO 145, 40-617 Katowice lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: tomaszTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 

 1. a) oznaczenie usługobiorcy;

 

 1. b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 

 1. Usługodawca dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez usługodawcę.

 

 1. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.

 

 1. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu www.dermedical.pl przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.dermedical.pl.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

 

 1. a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;

 

 1. b) zmian parametrów technicznych serwisu;

 

 1. c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;

 

 1. d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.

 

 1. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

 

 

Drukuj